Rx ConForm –

node.tpl.php

voor formulariumgericht voorschrijven

Huisartsen spelen een cruciale rol bij het voorschrijven van geneesmiddelen. Naar aanleiding van de kritiek van huisartsen op de toen bestaande monitoring van voorschrijven is er vanaf 2018 op initiatief van de Landelijke Huisartsenvereniging (LHV) nieuw beleid ontwikkeld. Bij deze vernieuwing zijn vertegenwoordigers van de voorschrijvers (LHV, zorggroepen), landelijke verzekeraars, HIS- en EVS-leveranciers en Nivel betrokken.
Sindsdien wordt Formularium Gericht Voorschrijven (FGV) door de huisarts met behulp van een elektronisch voorschrijfsysteem (EVS) beloond. LHV en ZN zijn overeengekomen doelmatig voorschrijven te belonen op basis van HIS-gegevens. Bepalend daarbij is het totaal aantal ‘eerste voorschriften’ dat conform het formularium is voorgeschreven.

Formulariumtoets

Alle HISsen die gebruik maken van EVS Prescriptor hebben besloten daarvoor samen te werken met Digitalis Rx. Digitalis Rx heeft ter monitoring van FGV de software service Rx ConForm ontwikkeld. Deze service helpt de arts om zowel met (con) het formularium (form) als conform het formularium te werken.
Rx ConForm kan alle HIS-voorschriften toetsen op formulariumgericht voorschrijven. Rx ConForm biedt ook de mogelijkheid om de getoetste voorschriften op te slaan en te ontsluiten via rapportages. Mocht u daarnaast al heel actief het EVS Prescriptor gebruiken, dan krijgt u automatisch toegang tot de meeste, in Nederland geaccepteerde, formularia, met als basis uiteraard het NHG-Formularium.
De verzamelde kwantitatieve beloningsindicatoren worden ieder kwartaal en per AGB-code doorgestuurd naar Nivel. Dit gebeurt uitsluitend na autorisatie door de betreffende huisartsenpraktijk. Nivel zal steekproefsgewijs door een eigen analyse van voorschrijfgegevens van deelnemende huisartsenpraktijken de formulariumtoets en de gerapporteerde beloningsindicatoren valideren. Vervolgens zorgt Nivel voor de doorlevering van de kwartaalrapportages aan de juiste verzekeraar.

Uitbreiding Rx ConForm service

Inmiddels wordt er hard gewerkt aan verscherpte en nieuwe indicatoren die nog beter aansluiten op de praktijk en de wensen van de huisarts. Voor de komende periode zijn dat de FGV1-combinatietoets, FGV2-diagnose en FGV3-long.

 • FGV1-combinatietoets
  FGV is uitgebreid met een combinatietoets, waarmee de toepassing van een regionaal formularium wordt opgenomen in de FGV-methodiek. Bij de meeste huisartsenpraktijken is de FGV-score gebaseerd op het NHG-Formularium. Daarnaast zijn er diverse regionale formularia beschikbaar in EVS Prescriptor. Bij de huisartsenpraktijken die daar gebruik van maken, worden de geneesmiddelen behorend bij de beschikbare indicaties (ICPC) uit het regionaal formularium als uitgangspunt genomen. Aanvullend worden de geneesmiddelen meegenomen uit het NHG-Formularium bij indicaties (ICPC) die niet voorkomen in het regionale formularium. Door het regionale formularium te combineren met het NHG-Formularium ontstaat een gecombineerd formularium waarop wordt getoetst. Deze combinatie doet recht aan het belang van het regionaal afstemmen van farmacotherapeutisch beleid. Combinatiescores worden berekend voor de volgende formularia die in EVS Prescriptor worden aangeboden: MIJN.streek, Transmuraal Formularium Nijmegen, SOFA, Cohesie, Heuvelland, PoZoB, Asten en Medicamus. De inzet van de FGV1-combinatietoets is mogelijk vanaf het lopende jaar 2020.
 • FGV2-diagnose
  Bij de FGV2-diagnose wordt gekeken of het geneesmiddel ook bij de juiste indicatie is voorgeschreven (ICPC-code). De indicator berust op het stoplicht-principe; de FGV2-diagnose score is het percentage ‘groen’:
  > groen: ATC + ICPC conform;
  > oranje: ATC conform;
  > rood: ATC niet conform.
  Vanaf 2021 wordt de beloningsmethodiek op basis van de FGV2-diagnose score nader ontwikkeld.
 • FGV3-Long
  Bij astma en COPD is niet alleen het geneesmiddel, maar ook het bijbehorende hulpmiddel erg belangrijk. Longformularia geven hier adviezen over. Deze longformularia worden in EVS Prescriptor geïmplementeerd. Er wordt bij FGV3-long dan niet meer op ATC-niveau naar de voorschriften gekeken maar op PRK-niveau. De PRK zegt, naast de dosering ook iets over de toedieningsvorm. In de FGV-long indicator wordt het percentage voorgeschreven middelen berekend, binnen de eerste voorschriften met een PRK-code conform het in EVS Prescriptor opgenomen longformularium.
  FGV3-long wordt alleen getoetst als de huisarts gebruik maakt van een longformularium of een regionaal formularium met specifieke adviezen voor astma en/of COPD. De huisarts geeft dit aan bij de contractering met de zorgverzekeraar. Vanaf 2021 wordt de beloningsmethodiek op basis van de FGV3-long score nader ontwikkeld.

1 praktijk-ID voor meerdere diensten

Rx ConForm en EVS Prescriptor zijn onafhankelijke modules. Beide diensten zijn vanuit het HIS met een praktijk-ID via dezelfde ‘single sign on’-methodiek benaderbaar. Een huisartsenpraktijk dient op basis van 1 inlog-account geregistreerd te zijn via het Digitalis Portaal.
Via de geregistreerde praktijk-ID is bekend welke praktijk een van beide modules aanroept en over welke formularia die gebruiker beschikt. De praktijk-ID’s geven ook recht op inzage in de rapportages op het Digitalis portaal, zowel rechtstreeks vanuit uw HIS als via een inlog op het Digitalis portaal door een namens de praktijk geregistreerde huisarts.

Dataverwerking en betaling

U dient bij uw zorgverzekeraar voor het jaar 2020 aan te geven dat u in aanmerking wilt komen voor de resultaatbeloning formulariumgericht voorschrijven in segment 3. Voor het berekenen van scores levert uw HIS-leverancier de benodigde gegevens (een teller en een noemer). De periode waarover de scores bepaald worden kan verschillen per zorgverzekeraar. U kunt bij de voorwaarden van uw preferente zorgverzekeraar nagaan welke meetperiode voor u van toepassing is. Uw HIS-leverancier faciliteert de aanlevering van gegevens. Wel is het belangrijk dat u in uw HIS aangeeft dat u gebruik wilt maken van de beloning voor formulariumgericht voorschrijven en dat u toestemt in het delen van uw gegevens voor dit doel. Het verschilt per HIS hoe u dit moet aangeven. Uw HIS-leverancier informeert u hier verder over.
Alle gegevens die het Nivel ontvangt, worden gecontroleerd en verwerkt. De beloning die door de zorgverzekeraars wordt uitbetaald, is afhankelijk van de categorie waarin de score op de indicator van uw praktijk valt. De afkapwaarden van deze categorieën worden bepaald per formularium, op basis van de landelijke scores binnen dat formularium. Uw preferente zorgverzekeraar is verantwoordelijk voor de betaling.

FGV & Rx ConForm, de belangrijkste zaken op een rij

 • De huisarts krijgt (met medewerking van diens HIS) door de inzet van Rx ConForm al tijdens het voorschrijfproces inzicht of het beoogde recept ‘conform formularium’ is.
 • Rx ConForm opereert in samenhang met EVS Prescriptor en toetst het voorschrift tegen de in Prescriptor beschikbare formularia, waaronder uiteraard het NHG-formularium, maar daarnaast ook regionale en longformularia.
 • Rx ConForm genereert kwartaalrapportages t.b.v. de beloning van FGV.
 • Rx ConForm wisselt de kwartaalrapportages geautomatiseerd uit met Nivel nadat de huisarts hiertoe toestemming heeft gegeven via de rapportagemodule of via het Digitalis portaal waar de praktijk is geregistreerd.
 • Rx ConForm biedt ook inhoudelijke en kwalitatieve rapportages over het gevoerde voorschrijfbeleid en de afwijkingen t.o.v. beschikbare formularia. Deze gegevens worden NIET met Nivel of zorgverzekeraars uitgewisseld.
 • De rapportages van Rx ConForm kunnen eveneens rechtstreeks in het HIS worden geraadpleegd.
 • Rx ConForm is doorontwikkeld met de rapportagemodule Rx Overleg voor zorggroepen en FTO's die inzicht willen hebben in de impact van het gevoerde formulariumbeleid.
 • Rx ConForm biedt de mogelijkheid om (als eerste transmurale stap) aan te sluiten op het EVS van regionale ziekenhuizen.

Hebt u vragen over Formulariumgericht Voorschrijven en Rx ConForm? Neem contact op via rxconform@digitalis.nl.

Informatie over Formulariumgericht Voorschrijven (FGV), waarom het er is en hoe de beloning is geregeld, vindt u op LHV.nl. Onder punt 20 en 21 leest u meer informatie over FGV1-combinatietoets, FGV2-diagnose en FGV3-long.

Meer informatie over de rol van Nivel vindt u op deze webpagina.

Deelnemende HIS-leveranciers
CGM (CGM Huisarts en Zorgdossier), DXC (MicroHIS), OmniHis (OmniHis Scipio), Promedico (VDF en ASP) en Tetra (Bricks Huisarts) hebben de Rx ConForm service geïntegreerd. Gebruikt u een van deze HISsen en wilt u Rx ConForm inzetten, dan dient u zich wel op het Digitalis Portaal te registreren.