Farmacotherapie Voorschrijven door navigeren

Een goed geïnformeerde arts kan zich tegenwoordig niet meer uitsluitend op eigen kennis en ervaring baseren bij het nemen van een beslissing over farmacotherapie. In toenemende mate zal de zorgverlener gebruik maken van praktijkondersteunende informatiesystemen zoals Prescriptor.

Medicatieveiligheid Intelligent schakelen in de medicatieketen

Elektronisch voorschrijven heeft zich gedurende de afgelopen dertig jaar ontwikkeld tot een geaccepteerde werkwijze. Bij voorschrijven draait het naast rationele en adequate farmacotherapie steeds meer om medicatieveiligheid en medicatiebewaking.

Kennismanagement Kennisontwikkeling en implementatie

Bij kennismanagement gaat het, naast het beheer van de kennis op zich, om het zodanig inrichten van organisatie- en werkprocessen dat kennis optimaal wordt gedeeld en efficiënt toegepast. Het vormt een bindmiddel tussen kennisvergaring en de -toepassing op de werkvloer en creëert grotere betrokkenheid bij de uitvoering.