U bent hier

Formularia

node.tpl.php

Formulariumboekjes worden antiquarisch!

Een formularium is een bondige samenvatting van medicamenteuze adviezen bij een ziekte of indicatie, waarover tussen zorgverleners binnen een regio overeenstemming bestaat. Het formularium reikt de (huis)arts een handvat aan bij het voorschrijven van geneesmiddelen die in aanmerking komen bij een bepaalde indicatie. Per symptoom, klacht of ziekte worden behandelopties aangeboden, onderverdeeld in behandelstappen en/of therapiekeuzes.

Kennismanagement direct in praktijk

Medicatiemanagement vormt een belangrijke schakel bij de implementatie van richtlijnen. Formularia zijn geen bladerboekjes die af en toe worden geraadpleegd, maar onmisbare schakels in het klinische proces met haar vele, landelijke, regionale en lokale implicaties. Formularia worden regulier aangeboden in de vorm van boekjes, naslagwerken en websites. Bij Prescriptor bestaat evenwel de mogelijkheid om de directe vertaling naar de praktijk te maken. Deze formularia zijn geïntegreerd in het HIS en daarmee in de dagelijkse werkzaamheden van de (huis)arts. In tegenstelling tot de algemene, papieren formularia, worden in Prescriptor de formulariumkeuzes rechtstreeks aan de patiënt gekoppeld.

Lokale + regionale formularia

Momenteel zijn er diverse digitale formularia via Prescriptor beschikbaar: landelijke (NHG-EVS), regionale en lokale formularia. De verschillen tussen de formularia onderling kunnen veelal worden gelinkt aan de mate waarin veranderingen worden nagestreefd. Ook kan de samenstelling van de overleggroep een rol spelen, bijvoorbeeld of er specialisten en/of (ziekenhuis)apothekers betrokken zijn. Lokale invloeden van en afspraken tussen de eerste en de tweede lijn spelen een belangrijke rol. De lokale dynamiek zal zich waarschijnlijk afspelen bij een beperkt aantal indicaties binnen een Farmaco Therapeutisch (Transmuraal) Overleg, een FT(T)O. Dit alles maakt de combinatie van landelijke en/of regionale farmacotherapeutische adviezen en lokale afspraken binnen een voorschrijfsysteem gewenst.

FTO afspraken implementeren

Prescriptor biedt naast een referentiebestand met landelijke richtlijnen een aanvullende mogelijkheid bij de ondersteuning van het elektronisch voorschrijven. Een zorg- of FTO-groep kan namelijk met behulp van de zogenaamde Wizard zelf kennismanagement ter hand nemen en aansluiting zoeken met zorgketens en lokaal overleg. Zo worden eigen afspraken, therapiekeuzes en eventueel kostenbesparende regionale en/of lokale voorkeuren in het bestand met richtlijnen en voorschriften opgenomen. Via een speciale licentiesleutel bij de betrokken voorschrijvers worden in Prescriptor deze, met de Wizard zelf vormgegeven afspraken ontsloten.

Beste practice FTO Asten

Het voordeel is dat afspraken in de praktijk automatisch ‘desktop’ verschijnen en daardoor beter worden nagekomen. Uw zorg- of FTO-groep krijgt de kans richtlijnen nog effectiever en meer interdisciplinair in te richten en toe te passen. Een voorbeeld van een succesvolle implementatie is de FTO-groep Asten, waarbij apotheker en huisartsen al meer dan tien jaar deze werkwijze in praktijk brengen en daardoor de kwalificatie ‘best practice’ hebben verworven.